Rok szkolny 2020/2021

Procedura organizacji pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

ZARZĄDZENIE 27.08/2020

Z dnia 27.08.2020 r. dyrektora PSP chatka Puchatka w Niemysłowicach sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i pracownikom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 podczas pandemii Covid 19

Na podstawie:

Rozporządzenie MEN z dnia 29.04.2020 r. poz.780 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania ednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - IV aktualizacja wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) § l 1. Wprowadza się warunki organizowania opieki przedszkolnej w PSP Chatka Puchatka w okresie pandemii Covid 19.

§ 1

I Wprowadza się procedury obowiązujące podczas pandemii Covid 19:
l.Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

2.Procedura pracy personelu przedszkolnego z dziećmi

3.Procedura funkcjonowania sal przedszkolnych i łazienek dzieci
4.Procedura postepowania W szatni dzieci
5.Procedura korzystania z placu zabaw
6.Procedura postępowania w Izolatce.
7.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-l9 u dziecka lub personelu przedszkola.

8.Procedura działań personelu pomocniczego
9.Procedura postępowania w kuchni
II Treść w/w procedur stanowi załącznik nr l do Zarządzenia
III Wymagane dokumenty ( deklaracja z załącznikami)

 

§ 2

Pracownicy przedszkola zobowiązani są do zapoznania się z warunkami i procedurami oraz ścisłego ich przestrzegania.

 

§ 3

Zapoznać rodziców z warunkami iprocedurami poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej przedszkola.

 

§ 4

Tracą moc procedury wprowadzone zarządzeniem z 11 maja 2020 r.

 

§ 5

Zarządzenie wchodziw życie 27.08.2020 r.

Dyrektor Przedszkola

Sylwia Chrząszczkiewicz – Kryś

 

Załącznik nr l do zarządzenia nr 27.08/2020

z dnia 27.08.2020 r. dyrektora publicznego przedszkola w sprawie wprowadzenia warunków i procedur zapewniających bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i pracownikom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 podczas pandemii Covid 19

 

I. WARUNKI ORGANIZOWANIA OPIEKI PRZEDSZKOLN EJ W PSP CHATKA PUCHATKA WNIEMYSŁOWICACH W OKRESIE PANDEMII COVID 19
1.1. Dzieci wraz z opiekunem przebywają w sali dydaktycznej
 

1.2. Z grupą dzieci w miarę możliwości organizacyjnych przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

1.3. Powierzchnia sal zabaw przeznaczona na zbiorowy pobyt dzieci odpowiada wymaganiom zawartych w IV aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

l.4.Przedszkole zapewnia organizację pracy w jednej grupie mieszanej wiekowo: nie funkcjonują oddziały dyżurujące.

1.5. Obowiązuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest do podania telefonów kontaktowych matki, ojca oraz zakładów pracy rodziców dziecka oraz posiadania adresu e-mail rodziców w celu szybkiego kontaktu przedszkola z Rodzicem.

1.6. Wdrożona jest procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola

1.7. Personel dysponuje środkami osobistymi ochronny ciała: maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy - w razie potrzeby.

II. PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE DZIECIOM
I PRACOWNIKOM W ZWIĄZKU Z OTWARCIEM PRZEDSZKOLA PODCZAS PANDEMII
COVI-19
 

l.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

1.l.Rodzice i opiekunowie przyprowadzaj ący/odbieraj ący dzieci do przedszkola mają zachować dystans społeczny W odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.

1.2.Wchodząc do przedszkola opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki ochronne. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

1.3. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną przez osobę zdrową, bez objawów chorobowych: kaszel, katar, gorączka,

1.4. Obowiązuje zakaz przebywania w przedszkolu osób poza dziećmi i personelem przedszkola. Do Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola: pomocy nauczyciela lub nauczycielce. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - l rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

1.5.W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji. Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywaj ących okres adaptacyjny W placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

1.6 .Rodzice Wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do przedszkola oraz odnotowanie temperatury W specjalnej karcie . (załącznik nr l oświadczenie)

1.7. Dziecko samodzielnie lub z pomocą przebiera się następnie idzie do łazienki gdzie myje ręce zgodnie z instrukcją i wyciera w ręcznik papierowy, potem wchodzi do sali dydaktycznej.

1.7. Rodzic odbierając dziecko używa dzwonka . Przy odbiorze dzieci obowiązują takie same zasady jak podczas przyprowadzania do placówki.

1.9. Zadania Rodzica
 

a) Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce Rodzic przekazuje dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia dziecka.

b) Przyprowadza do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych.

c) Nie posyła dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub W izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

d) Rodzic wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie/ dezynfekcję zabawki.

e) Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

f) Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Rodzic także powinien je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

g) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 

 

 

2. Procedura pracy personelu przedszkolnego z dziećmi.
 

2.1, Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, W każdej przestrzeni przedmiotu wynoszący 1,5 m.

2.2. Opiekunowie wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.

2.3. Personel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizują pokaz właściwego mycia rąk. Przypominają zasady i dają przykład.

2.4. Personel zwraca uwagę i kładzie szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną,

2.5. Personel usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Układanki, puzzle i książki, których nie można dezynfekować odkłada się do kwarantanny 72 godzinnej. Wykorzystane przybory sportowe, np. piłki, Skakanki, obręcze, należy dezynfekować po zabawie poza salą zabaw dzieci. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

2.6. Nauczyciele unikają organizowania większych skupisk dzieci podczas zabaw dzieci.

2.7. Pracownicy rejestrują na karcie HACCP wykonane prace porządkowe( zapisy), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

2.8.Przedszkole wyposażone jest w termometr bezdotykowy do mierzenia temperatury ciała. W przypadku podejrzenia złego samopoczucia u dziecka należy zmierzyć temperaturę, przy wystąpieniu podwyższonej temperatury należy natychmiast przejść do izolatki ( osobne pomieszczenie lub 2 metry odległości od innych osób), należy ubrać odzież ochronną i zastosować procedurę na wypadek pojawienia się zagrożenia biologicznego zakażenia /zachorowania dziecka lub pracownika spowodowanego wirusem sars ż coV-2/ .

3.Procedura funkcjonowania sal przedszkolnych i łazienek dzieci


3.1. W sali przedszkolnej przebywa maksymalnie 25 dzieci
3.2. Dzieci nie myją zębów.
3.3. Z sali zabaw dzieci usunięte są zabawki, które nie można szybko dezynfekować.

3.4. Salę należy wietrzyć co l godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach.

3.4. Częstotliwość mycia rąk dzieci i personelu: po wejściu do Sali, przed śniadaniem, po śniadaniu, po zajęciach dydaktycznych, po powrocie z placu zabaw, według potrzeb. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

3.5. Dezynfekcja blatów stolików: przed posiłkami I i II śniadaniem
Mycie blatów stolików i poręczy krzeseł: po posiłkach i według potrzeb.
 

3.6. Dezynfekcja zabawek odbywa się poza zasięgiem dzieci codziennie detergentem do szybkiej dezynfekcji, należy zapewnić dwa zestawy zabawek dla grupy. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów Środków służących do dezynfekcji.

3.7. Mycie podłóg z użyciem Środka dezynfekcyjnego : 1 dziennie, po wyjściu dzieci

Mycie podłóg z użyciem detergentu: według potrzeb
 

3.8. Mycie kranów i ubikacji z zastosowaniem detergentów- po skorzystaniu dziecka z łazienki. Dezynfekcja co najmniej raz dziennie

3.9. Wielorazowe naczynia należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

4.Procedura postepowania w szatni dzieci
 

4. l. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, do korzystania zobligowani są wszyscy dorośli.

4.3.Monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów .

5. Procedura korzystania z placu zabaw
 

5. l. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, odbywa się przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu w wyznaczonych odcinkach, a gdy nie ma takiej możliwości wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

5.2. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw zaleca się po czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

5.3. Sprzęt na placu zabaw, należącym do przedszkola, jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Piaskownice należy zabezpieczyć przed używaniem.

5.4. Przed każdorazowym wejściem na plac zabaw pomoc nauczycielki myje dokładnie urządzenia detergentem.

5.5. Plac zabaw zamknięty jest dla osób z zewnątrz.

 

 

6. Procedura postępowania w Izolatce.
 

6.1. W przedszkolu w pomieszczeniu świetlicy jest wydzielona izolatka (Wyposażona m.in. w środki ochrony osobistej, termometr, maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny lub kombinezon i płyn do dezynfekcji rąk), w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

6.2 Należy niezwłocznie powiadomić rodzica, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

6.3. Personel zna tok postępowania na Wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie działa W sytuacji zagrożenia./ Wdrożona jest procedura na wypadek pojawienia się zagrożenia biologicznego zakażenia /zachorowania dziecka lub pracownika spowodowanego wirusem sars - cov-2/ patrz pkt 6 .

7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u dziecka lub personelu przedszkola

7. l. Pracownicy/obsługa w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokoj ące objawy u siebie lub swojego dziecka powinni nie przychodzić do przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może się być zakażonym koronawirusem;

7.2. W przypadku wystąpienia oznak chorobowych u dziecka zostaje umieszczone w izolatce. W pomieszczeniu tym dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie lekarza rodzinnego, a lekarz Sanepid oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

7.3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy (izolatka) a także należy wstrzymać przyjmowania kolejnych dzieci, powiadomić rodzica i rodzic kontaktuje lekarza rodzinnego powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.

7.4. W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać obszar, po którym poruszał się wskazany pracownik lub dziecko gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów itp.).

Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitamo-epidemiologicznej. Należy na bieżąco wdrażać dodatkowe procedury na zalecenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

7.5. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu (W gabinecie dyrektora oraz na każdej sali zabaw oraz W izolatce) potrzebne numery telefonów, W szczególności do służb medycznych i powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.

Ważne telefony:
502 539 944 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku
800 190 590 - Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie
22 523 88 80 - Infolinia dla osób przyjeżdżających zza granicy
 

7.6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ustalić listę osób przebywaj ących w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/Web/koronawirus/oraz https://www.govpl/Web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej W celu konsultacji lub uzyskania porady.

7.7.Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na odpowiednich stronach WWW

8. Procedura działań personelu pomocniczego
 

8. l. Woźny-pracownik gospodarczy dokonuje czynności zawodowych w izolacji od kuchni i personelu opiekującego się dziećmi przedszkolnymi. Każdorazowo po wejściu do pomieszczeń przedszkolnych dezynfekuje ręce.

9. Procedura postępowania pracowników w kuchni i podczas trwania posiłków w przedszkolu

9. l .Dobre praktyki higieniczne, W tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS COV-2. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby stosować standardowe praktyki /dotychczas stosowane w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, które obejmują:

 • Właściwą higienę rąk
 • Higienę kasłania/kichania
 • Zasady bezpieczeństwa żywności
 • Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
 • Osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w kuchni

9.2.Pracownicy korzystający z kuchni muszą myć ręce:

 • Przed rozpoczęciem pracy;
 • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia (w czasie pomocy przy posiłku młodszym dzieciom,
 • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 • Po zakończeniu procedur czyszczenia/ dezynfekcji;
 • Po skorzystaniu z toalety;
 • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 • Po dotykaniu twarzy- oczu, ust , nosa oraz głowy - włosów, uszu.
 • Po jedzeniu, piciu
 • Po kontakcie z pieniędzmi, telefonem.

9.3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać.

9.5. Mycie i dezynfekcja urządzeń kuchennych, kranów, klamek przed rozpoczęciem procedury przygotowywania herbaty i naczyń do posiłków

9.4. Monitorowanie czynności mycia i dezynfekcji.