Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodziców Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. poz. 1000). Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane  z przetwarzaniem danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU CHATKA PUCHATKA
W NIEMYSŁOWICACH


Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679
Dyrektor PSP Chatka Puchatka  informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole Chatka Puchatka zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 5. Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.niemysłowice.info i stronie przedszkola na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci.
 6. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w przedszkolu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 7. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 8. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,    w tym profilowaniu.

Klauzula_informacyjna.pdf
Rozmiar pliku: 475.44kB.
Data wgrania pliku: 18.09.2018 godz: 09:26