Rok szkolny 2019/2020

UWAGA RODZICE

Zalacznik_nr_1.doc

Oswiadczenie_Covid_dla_rodzica.docx

Rodzice, którzy spełniają kryteria zgodnie z Zasadami przyjęcia do Przedszkola PSP Chatka Puchatka od 11 maja 2020 r. i chcą przyprowadzać dziecko do przedszkola od 25 maja do 29 maja 2020 r., powinni powiadomić o swojej decyzji dyrektora PSP Chatka Puchatka w Niemysłowicach do dnia 21 maja 2020 r. (czwartek) poprzez przesłanie drogą elektroniczną (skanu lub zdjęcia):

1. Oświadczenia o zatrudnieniu - druk do pobrania: Załącznik nr 1

2. Oświadczenie nr 2 - druk do pobrania: Załącznik nr 2 (oświadczenie_Covid_dla rodzica)


Przesłanie oświadczeń nie oznacza przyjęcia dziecka do przedszkola od 25 maja.

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PUBLICZNYM STOWARZYSZENIOWYM PRZEDSZKOLU CHATKA PUCHATKA W NIEMYSŁOWICACH PODCZAS COVID-19 OD 25 MAJA 2020R.

- w placówce organizowane są zajęcia opiekuńcze dla dzieci Rodziców, którzy muszą powrócić do pracy. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

- w celu ponownego przyjęcia dziecka do placówki Rodzice przedłożą Dyrektorowi:

-Oświadczenie

- Zgodę na mierzenie temperatury

- Oświadczenie, że oboje rodzice pracują

- dzieci przebywają w jednej sali,

- realizowanie podstawy programowej w dalszym ciągu odbywać się będzie w formie zdalnej dla WSZYSTKICH dzieci

- znając zagrożenie jakie niesie ze sobą koronawirus Rodzic przyprowadza dziecko do placówki na własną odpowiedzialność

- w grupie może przebywać do 12 dzieci, które zostaną przyjęte na czas obowiązujących przepisów zgodnie z nowym regulaminem

- w sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować (min. dywany, książki, lalki ,itp.)

- wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę

- nauczyciele będą starali się zachować między sobą 2 m odległości

- rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców

-rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci zgodnie z odrębnymi procedurami

- do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych

- jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki

- przebywanie osób z zewnątrz ograniczone jest do koniecznego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona na usta/nos, rękawiczki, dezynfekcja rak, tylko zdrowe osoby)

- każdego dnia, przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem

- w przypadku symptomu choroby u dziecka dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w wydzielonym miejscu, a rodzice niezwłocznie odbiorą dziecko

- nie będą się odbywały wyjścia poza obręb przedszkola.

- korzystanie z placu zabaw zostanie mocno ograniczone